onderzoek en advies in recreatie en toerisme

artikelen - toerisme en leefomgeving in balans

Toerisme en leefomgeving in balans

Door Tinco Lycklama

Afgelopen maand (begin juni) ben ik begonnen met het onderwerp ‘toerisme en leefomgeving in balans’ bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Een super boeiend thema en actueel bovendien. Het onderwerp ‘overtoerisme’ is immers in verschillende media aan bod geweest vanwege de overlast van teveel toeristen en de vraag hoe we hiermee om kunnen gaan. Bekende hotspots zijn onder andere Amsterdam, Giethoorn, de Zaanse Schans en de Waddeneilanden.

Succesvol toeristisch beleid of marketing wordt nu nog vooral gedefinieerd als ‘meer toeristen, die langer blijven en meer besteden’. De vraag is of dit adagium aan herziening toe is. Blijkbaar kan toerisme zijn eigen succes namelijk ook ondermijnen door de draagkracht van de leefomgeving te overschrijden. De zoektocht naar balans is dan het sleutelwoord. Dat deze balans in toenemende mate nodig is, blijkt uit de cijfers. Wereldwijd is de verwachting dat het toerisme in 2030 is verdubbeld. In Nederland zien we dat nu al terug; de afgelopen 10 jaar is het inkomend toerisme gegroeid van ca. 10 miljoen gasten naar 17,6 miljoen gasten in 2017. En naar verwachting is deze groei blijvend.

De rijksoverheid heeft er ca. vijf jaar geleden voor gekozen het thema toerisme, tegelijk met het ruimtelijke beleid, te decentraliseren. De provincies en gemeenten hebben dit thema met verve opgepakt. De raad stelt zich nu echter de vraag of er, in het licht van ontwikkelingen in het toerisme, aanleidingen zijn om de rol van de rijksoverheid te herzien? De Rli is bij uitstek het adviesorgaan om dit aan te kaarten en onderzoeken, omdat ze onafhankelijk is en ongevraagd kan adviseren over de hoofdlijnen van beleid aangaande de leefomgeving.

Het adviestraject zal ca. één jaar in beslag nemen, waarbij diverse experts, regio’s en belanghebbenden door heel Nederland betrokken zullen worden. Ik ga hier met veel plezier en enthousiasme aan werken zodat de raad tot een, voor de sector, waardevol advies kan komen.

Foto: Toerisme Amsterdam door Djedj, via pixabay.com (CC0)