ProjectenVisievormingbeleidsvisie recreatie en toerisme rijnlanden

We hebben het het Hoogheemraadschap van Rijnland ondersteund bij het opstellen van beleid op het gebied van recreatief medegebruik. In samenwerking met ARCADIS brachten we vier ambitieniveaus in beeld en hebben we laten zien waar het Hoogheemraadschap staat. Het waterschap heeft op basis hiervan een ambitie gekozen die wij hebben uitgewerkt in een visie op de uitvoering.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert visievorming

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op