LeefbaarheidProjecten

Het Goois Natuurreservaat (GNR) beheert 2800 ha natuur- en recreatieterreinen in het Gooi met mooie publiekstrekkers als het vlonderpad bij Zanderij Crailoo en prachtige heidevelden. Het GNR wil deze natuur behouden voor huidige én toekomstige generaties.  Om iedereen blijvend te kunnen laten genieten van een groen Gooi, ontwikkelt het GNR nu een aantal toekomstvisies op verschillende onderwerpen, waaronder een parkeervisie.

Binnen de parkeervisie staan een aantal (onderzoeks)vragen centraal:

1. Hoe kan het GNR haar parkeeraanbod (logisch) optimaliseren, rekening houdend met bezoekersstromen?

2. Waar zijn investeringen in parkeer- en dagrecreatieterreinen de moeite waard en waarom?

3. Hoe kunnen de parkeer- en dagrecreatieterreinen bijdragen aan een gastvrije ontvangst?

Begin januari zijn we van start gegaan met een multidisciplinair team van mensen van ons eigen bureau, Arcadis en Mulier Instituut. Met een recreatie-expert, een landschapsarchitect, een GIS-analist, een ecoloog en een verkeersdeskundige hebben we alle terreinen van het GNR geïnventariseerd, en hebben we een bereikbaarheidsanalyse en een desk-study naar parkeerbeleid in het buitengebied gedaan. Zo hebben we een beoordelingskader ontwikkeld op basis waarvan wij de parkeervisie hebben opgesteld.

In de visie adviseren we GNR om aanbodgericht parkeerbeleid toe te passen. Dat betekent dat er vanuit het bestaande aanbod gezocht wordt naar een evenwichtige en effectieve verdeling van de parkeerterreinen. Factoren als verkeersveiligheid, sociale veiligheid, bereikbaarheid voor inwoners en bezoekers, ligging en invloed op de ecologische waarden en (mogelijkheid voor) recreatieve beleving waren bepalend voor ons advies. De parkeer- en dagrecreatieterreinen zijn het visitekaartje van het Goois Natuurreservaat en dragen bij aan profilering en herkenbaarheid. Geadviseerd wordt een aantal kleinere parkeerterreinen op te heffen, een aantal een facelift te geven en een aantal uit te bouwen en te standaardiseren. In totaal blijft de capaciteit ongeveer gelijk.

Het GNR gaat de visie intern en met stakeholders bespreken en het integreren in haar eigen visie voor de toekomst: voor een mooi Gooi!

Meer weten, neem contact op met Tinco Lycklama.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert natuurbeleving

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op