LeefbaarheidMarkt en consumentProjecten

In Weiteveen wordt mogelijk een schaapskooi gebouwd. Om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken heeft DAAD Architecten in opdracht van de provincie Drenthe, een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft als onderdeel hiervan een verkenning gedaan naar de verwachte toeristisch-recreatieve impuls van de Schaapskooi. De volgende vragen stonden centraal:

1. Hoe wordt de Schaapskooi voor recreanten en toeristen beleefbaar?
2. Wat is de omvang van de te verwachte bezoekersaantallen?
3. Wat is de toeristisch-recreatieve impuls voor de regio en het dorp?

Voor het onderzoek is onder andere gebruik gemaakt van informatie van bestaande schaapskooien, de trend van bezoekersaantallen in vergelijkbare ‘voorzieningen’, het verzorgingsgebied, leefstijlprofielen en te verwachten bestedingen.
Uit de desk studie bleek dat we, net als de betrokken partijen, de verbinding tussen natuurbeheer, cultuurhistorie én toerisme op de toekomstige schaapskooi als een duidelijk kans zien. Tevens hebben we de nodige vraagtekens gezet bij de ambities ten aanzien van de te verwachten bezoekersaantallen. De haalbaarheidsstudie is onderdeel geweest van een subsidieaanvraag voor de realisatie van de Schaapskooi Weiteveen.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert waardevol toerisme

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op