Nieuws

Hoe pak je als regio toeristische samenwerking aan? Welke thema’s zijn belangrijk, waar kun je elkaar vinden en versterken? Met deze vragen hebben wij ons bezig gehouden voor de regio Arnhem Nijmegen. Zo is er vorig jaar uitvoeringsagenda samengesteld en zijn Rick en Ellen momenteel zijn bezig met een kwartiermakersschap voor de nieuwe samenwerking. Ze vertellen graag meer over dit proces.

 

Opgavegericht werken aan toerisme en recreatie in de regio Arnhem Nijmegen

In regio Arnhem Nijmegen werken 18 gemeenten samen aan gezonde groei van de regio. De regio heeft een gezamenlijke visie ontwikkeld onder de naam Groene Metropoolregio met hierin vijf grote opgaven waaraan gewerkt gaat worden. Eén van die opgaven gaat specifiek over toerisme en recreatie: werken aan een ontspannen regio. De ambitie van de opgave Ontspannen regio is om, in lijn met de visie van de Groene Metropoolregio; groei in balans te brengen met onze leefkwaliteit, een gezonde leefomgeving en aantrekkelijkheid van cultuur, recreatie, natuur en landschap.

 

Toeristisch toekomstperspectief: toerisme als middel
In 2019 en 2020 ontwikkelde de regio Arnhem Nijmegen een toeristisch ontwikkelperspectief . Hierin werd toerisme niet langer als doel gezien, maar als middel om bij te dragen aan het oplossen van de regionale opgaven. Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen ontwikkelde samen met overheden, stakeholders en experts een perspectief op de toekomst.

 

Van perspectief naar uitvoering
In de zomer van 2020 werden wij gevraagd om samen met de regio een toeristische uitvoeringsagenda op te stellen. Deze uitvoeringsagenda dient drie doelen: 1) richting geven aan de samenwerking van de regio, 2) input bieden aan de opgave ontspannen regio, 3) het leveren van een bijdrage aan het verkleinen van de impact van corona op toerisme. Met behulp van bronnenonderzoek en interviews met vertegenwoordigers van alle regio’s, verenigd in een kopgroep, is een longlist van projecten samengesteld. Deze longlist is vervolgens in een werksessie met de kopgroep besproken en teruggebracht tot een shortlist van acties voorzien van prioritering, betrokken partijen en een inschatting van benodigd budget.

 

Wat gaat de regio in 2021 en 2022 doen?
De volgende stap in dit proces is om samen met de regio de agenda verder te prioriteren en te concretiseren, hiervoor zijn Rick en Ellen aangesteld als ‘kwartiermaker’ voor het speerpunt duurzaam toerisme. Om de belangrijkste prioriteiten van de sub regio’s boven water te krijgen zijn er gesprekken gevoerd met de kopgroep. Ook zijn er verschillende gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders als de provincie Gelderland en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Daarna is er steeds verder toegewerkt naar een shortlist van projecten, dit zijn de projecten waar voor de regio de meeste energie op zit en die het meest kansrijk zijn. Vanuit de Groene metropoolregio is er een opgavemanager aangesteld die samen met de bestuurders een definitieve opgaveovereenkomst samenstelt, waarin omschreven staat wat de regio gezamenlijk in 2021 en 2022 gaat oppakken.

 

Toeristische samenwerking

De regio Arnhem-Nijmegen geeft via de gezamenlijke visie en de regionale agenda invulling aan de uitdagingen die spelen op regionaal niveau. De (lokale) opgaven vragen namelijk om een bovenlokale aanpak. Door samen te werken wordt ingezet op een gezamenlijke identiteit, ontwikkeling en koers voor de regio. Hiermee bundelt de regio Arnhem-Nijmegen haar krachten en wordt de toeristische samenwerking succesvol vormgegeven. Rick en Ellen vonden het heel interessant om onderdeel te zijn van dit proces en hieraan een bijdrage te kunnen leveren.

Meer weten? Neem dan contact op met Ellen Ruiter of Rick van Zadelhoff via ruiter@ruimteenvrijetijd.nl of zadelhoff@ruimteenvrijetijd.nl

Rick van Zadelhoff adviseur toerisme onderzoek recreatie

Rick van Zadelhoff

Expert waardevol toerisme