ProjectenVisievormingvisie recreatie en toerisme maashorst

De Maashorst, 3.500 hectare groot, is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant, gelegen in de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden. Een gebied met verschillende typen natuur: bossen en heidevelden, stuifduinen, vennen en oude dreven. De Maashorst bevat honderden plantensoorten, bijna 150 vogelsoorten en meer dan 25 zoogdieren. Bijzonder zijn de vier wijstreservaten. Op die plekken komt, door de aanwezigheid van aardbreuken, grondwater aan de oppervlakte. Het gebied ontleent haar naam aan de laatste ijstijd; toen liet de Maas grof zand en grind achter op deze plek. Breuken in de aardkorst zorgden ervoor dat delen van de grond omhoogkwamen. Deze hoger gelegen delen, de horst, zijn nog duidelijk in het landschap terug te vinden. Zo ontstond ‘De Maashorst’. Omdat De Maashorst een bijzonder landschap is, heeft de provincie Noord-Brabant het gebied aangewezen als Provinciaal Landschap (bron: www.allemaalmaashorst.nl).

Regionale visie

Er is vanuit de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden en het Bestuurlijk Regieteam (het BRT) behoefte aan een visie op recreatie en toerisme voor De Maashorst. Er zijn veel initiatieven op toeristisch-recreatief gebied, waar soms de samenhang tussen mist en waarvan sommige niet tot uitvoering komen. De samenwerking is nu nog niet optimaal en het gevoel leeft dat kansen onvoldoende worden benut. Ook is er nog geen duidelijk kader om de inspanningen aan ‘op te hangen’, alhoewel er in de marketing via de Oer-profilering al wel een duidelijke richting is gekozen. Er is daarom behoefte aan een gezamenlijke stip aan de horizon om de kansen voor De Maashorst te gaan verzilveren. Deze visie heeft een regionale focus en is opgesteld in aanvulling op de bestaande gemeentelijke visies op recreatie.

Stip op de horizon

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd is gevraagd dit visietraject te begeleiden. In het najaar van 2018 zij we dan ook veel richting de Maashorst getrokken om input te verzamelen waarmee we samen met de overheden, ondernemers, stichting De Maashorst in Uitvoering en andere belanghebbenden de visie hebben geschreven. Het eindresultaat betreft een gedragen recreatie en toerisme visie die richting geeft aan de inspanningen van gemeenten en ondernemers om de toeristisch- recreatieve sector in De Maashorst verder te ontwikkelen met als doel meer bezoekers te ontvangen en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor inwoners te creëren. De visie heeft betrekking op een periode van 5 jaar (2019-2023).

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert visievorming

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op
Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op