Projecten die wij gedaan hebben.

Harderwijkse evenementen in (leef)stijl

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft voor de gemeente Harderwijk de leefstijlenbenadering toegepast voor haar evenementenbeleid. Onze analyse van het actuele aanbod brengt voor gemeente en evenementenorganisaties aan het licht welke leefstijlen door het huidige evenementenaanbod worden aangetrokken. Tevens geven we aan waar de kansen liggen voor nieuwe initiatieven gericht op verschillende doelgroepen.…

Vrijetijdswensen in het rivierengebied

De organisatie Uit®waarde oriënteerde zich op haar activiteiten in de nabije toekomst. De organisatie had de ambitie om de vrijetijdswensen van inwoners en bezoekers van het werkgebied van Uit®waarde centraler te laten staan. Het thema ‘vraaggericht werken’ heeft een belangrijke plek gekregen in de strategische verkenning 2014 – 2018 van Uit®waarde. Uit®waarde had behoefte aan…

veluwe vitale vakantieparken

De Veluwe & de verblijfsrecreatieparadox

De provincie Gelderland heeft de wens om de Veluwe met haar sterke vrijetijdseconomie terug te brengen naar de Nederlandse top. Brancheorganisatie RECRON heeft met het agenderen van de ‘verblijfsrecreatieparadox’ een impuls gegeven aan de landelijke discussie rondom verblijfsrecreatie in Nederland. Op de Veluwe speelt de discussie over de verblijfsrecreatieparadox. Daarom hebben overheden, bedrijfsleven en sectororganisaties…

openstelling loont waardevol toerisme leefbaarheid

Openstelling loont!

De successen van 20 jaar natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de rivieren Waal, IJssel en Nederrijn stonden centraal in het project ´Rijn in beeld’. Het ministerie van EL&I en het Wereld Natuur Fonds vroegen Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd om te onderzoeken of de ecologische successen ook gepaard gaan met economische successen in de…

apeldoorn aanbodontwikkeling

Vraaggericht ontwikkelen vrijetijdsaanbod Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft samen met het Toeristisch Platform de vrijetijdssector op de kaart gezet en verder ontwikkeld. De gemeente had de wens een vraaggerichte ontwikkeling stimuleren, zodat het toeristisch-recreatieve product zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van de consument. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft een leefstijlanalyse in de gemeente uitgevoerd…

Leefstijlenprofiel verblijf en ken uw gast traject Noord-Limburg

Stichting Leisure Port is een publiek-private samenwerking tussen de gemeenten en het toeristisch recreatieve bedrijfsleven in Noord-Limburg. Leisure Port benaderde het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd met de wens om het aanbod in Noord-Limburg ‘vraaggericht(er)’ te gaan promoten. Achterliggende behoefte is het bereiken van de eigen doelen om meer recreanten en toeristen te trekken…